DOELSTELLINGEN

Ieder jaar beoordeelt de directie stap voor stap het VGWM-beleid. De directie checkt de prestaties van het afgelopen jaar en legt doelstellingen voor het nieuwe jaar vast. Hieronder een beknopt overzicht:

VEILIGHEID

Minimaliseren ongevallen

Evaluatie 2020

We streven naar nul ongevallen en willen een verbetering van ons record aantal dagen zonder verzuimongevallen. Het aantal ongevallen was 20, waarvan 7 ongevallen met verzuim. Dit is een verbetering ten opzichte van 2019 (22 ongevallen waarvan 10 met verzuim). We zullen nieuwe leading prestatie-indicatoren vaststellen, om onze veiligheidsinspanningen beter te kunnen sturen. Voor 2020 zijn 10 leading indicatoren vastgesteld in de vorm van veiligheidsverbeteracties. Van de 10 zijn er 7 gereed en 3 lopen door naar 2021.

Doelstelling 2021

We streven naar nul ongevallen en willen een verbetering van ons record aantal dagen zonder verzuimongevallen. Voor 2021 hebben we opnieuw een aantal veiligheidsverbeterprojecten opgezet op het gebied van training, verder bouwen aan een duidelijke structuur, blootstelling en machineveiligheid.

Verhogen veiligheidsbewustzijn en leiderschap

Evaluatie 2020

We zetten het programma ‘Veiligheid voor en door jou’ in 2020 voort in combinatie met de focuspunten uit de algemene RI&E. Voor de directe werkomgeving werden in 2020 7 taakrisicoanalyses uitgevoerd, 5 nieuwe veiligstelprocedures (LOTO) opgesteld en 2 complete machines uitvoerig beoordeeld op machineveiligheid. De motor uittrekwagen en een transportband zijn veiliger gemaakt. Voor cultuur en gedrag betekende dit de implementatie van de COVID-19 maatregelen waarbij we onder andere Floor Safety hebben ingezet. Voor veiligheidsleiderschap hebben de veiligheidscompetenties in de beoordelingsgesprekken geleid tot goede discussies en beoordelingen. Helaas moesten de leiderschapstrainingen worden uitgesteld vanwege de COVID-19 restricties.

Doelstelling 2021

Via een e-learning over het veiligheidssysteem in de vorm van het ‘veiligheidslandschap’ willen we onze medewerkers meer kennis geven over de verschillende elementen die belangrijk zijn voor veiligheid. Door het afspreken van concrete veiligheidsverbeterprojecten per afdeling en het benoemen van Veiligheidsambassadeurs willen we veiligheidsbewustzijn op de werkplek verder verhogen. Bestaande themacampagnes gaan we omzetten naar toekomstbestendige lessen. Ook toetsen we de algemene veiligheidsregels bij alle medewerkers. We blijven communiceren via Forbo Alarm, veiligheidsobservatierondes en het inzetten van Floor Safety.

GEZONDHEID & WELZIJN

Ziekteverzuim

Evaluatie 2020

Voor 2020 was de doelstelling een verzuimpercentage van 4,5%. De afdeling P&O heeft een verzuimplan opgesteld, waarmee we het verzuim aanzienlijk willen terugbrengen. Resultaat: het bedrijfsgemiddelde verzuimpercentage is 5,05% en de verzuimfrequentie was 0,69. Hiermee is de doelstelling niet gehaald. We hebben wel een daling gerealiseerd ten opzichte van 2019.

Doelstelling 2021

Voor 2021 is de doelstelling wederom een verzuimpercentage van maximaal 4,5%. We werken nu precies een jaar samen met de arbodienst van de Care Group en zullen dit moeten gaan zien in de resultaten. De focus voor 2021 ligt op vroege interventies. Hiervoor starten we ook strategische sociaal medische teams (SMT’s) op.

Duurzame inzetbaarheid

Evaluatie 2020

In 2020 wilden we een opzet voor de langere termijn maken, eventueel door aan te haken op bestaande formats zoals ‘Mijn Stappen’. Dit bleek door omstandigheden waaronder COVID-19 in 2020 niet haalbaar. Wel zijn we gestart met een nieuwe arbodienst. In dit samenwerkingsverbandgaan we meer aandacht geven aan preventie en eerder interveniëren bij verzuim. In het najaar van 2020 is gestart met een leiderschapstraining waarin leidinggevenden hun langetermijnvisie leren ontwikkelen. Door de COVID-19 situatie hebben we het vervolg van de trainingen uit moeten stellen.

Doelstelling 2021

In het licht van duurzame inzetbaarheid zijn de eerste stappen gezet door invoering van de (tijdelijke) RVU-regeling en het Generatiepact. Doelstelling voor dit jaar is het verder ontwikkelen van de strategie en bepalen waar de focus moet liggen voor het onderdeel duurzame inzetbaarheid. Hierbij gaan wede medewerkers, maar ook de ziektekostenverzekeraar betrekken om partnership en gezamenlijk belang te creëren. Zodra het veilig kan, starten we (uitgestelde) trainingen weer op.

Sociaal Verantwoord Ondernemen

Evaluatie 2020

We zouden ons inzetten om het SA8000 certificaat te behouden. Deze doelstelling is gehaald.

Doelstelling 2021

Op basis van de audit die in 2021 plaatsvindt, gaan we nieuwe doelstellingen formuleren voor 2021.

Blootstelling

Evaluatie 2020

We willen een gezond werkklimaat borgen. Dit betekent dat wij ons houden aan de wettelijke grenswaarden voor blootstelling. In 2020 zijn bedrijfsbrede oriënterende metingen verricht naar blootstelling aan damp en stof. Dit project loopt door in 2021 met verdiepende metingen op de afdelingen waar blootstelling voorkomt.

Doelstelling 2021

We willen een gezond werkklimaat borgen. Dit betekent dat wij ons houden aan de wettelijke grenswaarden voor blootstelling aan hoge temperatuur, geluid en hinderlijke stoffen. We zetten de bedrijfsbrede metingen naar blootstelling van stof en damp voort in 2021.

Milieu

Milieubewustzijn

Evaluatie 2020

Via het Green Walk programma attenderen we onze medewerkers op de eigen bijdrage die ze kunnen leveren aan een schoner en beter milieu. In 2020 zijn veel activiteiten als gevolg van het vele thuiswerken tijdelijk stopgezet. Het thuiswerken op zich heeft wel positief bijgedragen aan het milieu.


In 2020 is de nieuwe duurzaamheidsstrategie en het Duurzaamheidsprogramma-2025 van de Flooring Systems divisie gepubliceerd. De belangrijkste onderwerpen uit deze strategie zijn energietransitie, CO2-reductie en een circulaire economie.

Doelstelling 2021

We gaan in 2021 door met het Green Walk programma om onze medewerkers te attenderen op de eigen bijdrage die ze kunnen leveren aan een schoner en beter milieu.


In 2021 realiseren we diverse maatregelen uit het duurzaamheidsprogramma van de Flooring Systems divisie, zoals het uitvoeren van energiebesparingsprojecten, het optimaliseren van grondstofgebruik en het minimaliseren van reststoffen.

Energiebesparing

Evaluatie 2020

Vanuit het energiebesparingsplan stonden de volgende projecten voor 2020 op het programma:

  1. Frequentiegeregelde ventilatoren voor droogkamers. Er zijn er 41 gereed, de laatste 9 banen zullen in 2021 worden aangepast.
  2. Ecoproces voor 14 droogkamers. Dit is uitgevoerd. 36 van de 56 droogkamers zijn inmiddels uitgevoerd met dit energiezuiniger proces.
  3. Uitschakelen naverbrander van de verestering. Mede vanwege een toekomstige ontwikkeling willen we op dit moment geen grote wijzigingen doorvoeren bij de Verestering. De naverbrander is dus niet uitgeschakeld.
  4. Opnieuw optimaliseren van de warmtewisselaar in de Langbein. Dit project is nog niet uitgevoerd, omdat we ons nu focussen op de droogkamers.

In 2020 hebben we 4% minder CO2 geëmitteerd dan in 2019. Omdat het aantal vrije emissierechten significant lager lag dan in 2019 hebben we ook voor 2020 emissierechten bij moeten kopen op de CO2-beurs.


We wilden de gemiddelde CO2-uitstoot per gereden kilometer van het complete Forbo Flooring BV wagenpark met 5% reduceren ten opzichte van 2019. Dit op basis van het daadwerkelijke verbruik (in tegenstelling tot het normverbruik). Met een verbetering van 5,5% hebben we deze doelstelling gehaald.

Doelstelling 2021

Vanuit het energiebesparingsplan staan de volgende projecten voor 2021 op programma:

  1. Een engineering studie naar de inzet van een elektrische boiler naast de huidige aardgasgestookte stoomketels.
  2. Het optimaliseren van eerdere investeringen naar een hogere energiewinst.

In 2021 start een nieuwe CO2 emissiehandelsperiode en zullen ook CO2-heffingen worden doorgevoerd. Om de CO2-emissie verder te reduceren investeren we in energiemaatregelen voor aardgas.


In 2021 willen we de gemiddelde CO2-uitstoot per gereden kilometer van het complete Forbo Flooring BV wagenpark verder reduceren met 5% ten opzichte van 2020. Dit op basis van het daadwerkelijke verbruik (in tegenstelling tot het normverbruik). We bekijken daarvoor onder meer de bredere inzet van elektrische auto’s.

Verminderen reststoffen

Evaluatie 2020

Het percentage granulaatafval ten opzichte van grondstoffen in de mengerij was 1,8% en dat zouden we in 2020 lager dan 1,5% willen hebben. Helaas is dat niet gelukt; het percentage afval is juist gestegen tot 2,2%. Om de oorzaak hiervan te achterhalen, gaan we de interne granulaatstromen beter registreren. De doelstelling voor het inzamelen van linoleum snijrestanten bij onze klanten was gesteld op 35 klanten met in totaal 40 ton snij-afval. Het resultaat was 31 klanten en totaal 22,6 ton snij-afval. Het blijft moeilijk om deze target te halen, maar we blijven ons hiervoor inzetten. We wilden het hoeveelheidsrendement verder verbeteren door het uitvoeren van diverse rendements-verbeterprojecten. Het hoeveelheidsrendement is gestegen van 93,7 in 2019 naar 93,8 in 2020.

Doelstelling 2021

Voor het verder reduceren van de hoeveelheid granulaatreststoffen gaan we een beter intern registratiesysteem opzetten. De doelstelling voor het inzamelen van linoleum snijrestanten bij onze klanten is gesteld op 35 klanten met in totaal 23 ton snij-afval. We willen het hoeveelheidsrendement verder verbeteren door nieuwe rendements-verbeterprojecten.