ONZE VEILIGHEID

Niet alleen duurzaamheid zit in ons DNA, ook veilig werken is een voorwaarde bij Forbo Flooring BV. Iedereen iedere dag veilig en gezond naar huis is dan ook onze doelstelling. COVID-19 bood ons in 2020 een enorme uitdaging in het creëren van veilige (thuis)werkplekken. Daarnaast wilden we focus houden op de veiligheidsverbeteringen die voorgaande jaren zijn ingezet. Minder verzuimongevallen is een van de positieve resultaten. Dat en meer komt in dit hoofdstuk uitgebreid aan bod.

Zonder structuur geen veiligheid­s­cultuur”

Interview met veiligheids­kundige Menno de Wit

VEILIG EN GEZOND BLIJVEN WERKEN, OOK IN DE TIJD VAN COVID-19

Een veilige en gezonde werkomgeving is de belangrijkste arbeidsvoorwaarde. In 2020 kreeg deze voorwaarde een extra dimensie: het COVID-19-virus leidde tot extra zorgen rondom de gezondheid van onze medewerkers. Met ons bestaande pandemieplan, konden we bij aanvang van de eerste landelijke maatregel direct proactief reageren en onze eigen maatregelen implementeren. Gedurende het gehele jaar is een COVID-19 kernteam frequent bij elkaar gekomen om de landelijke ontwikkelingen, maatregelen en de situatie op onze site te volgen. We hebben vaak gecommuniceerd over de stand van zaken, nieuwe maatregelen en ook gezorgd voor het menselijke aspect.

Doordat veel van onze medewerkers thuis moesten werken, is intensief gebruik gemaakt van digitale vergadersystemen. Medewerkers mochten hun computerscherm en bureaustoel mee naar huis nemen om daar een zo’n prettig mogelijke werkplek te creëren. Voor de medewerkers op de site hebben we ploegenroosters aangepast om contacten tussen ploegen en afdelingen te minimaliseren. Daarnaast hebben de afdelingen zelf maatregelen genomen om elkaar te beschermen, zoals het plaatsen van schermen, het aanpassen van pauzes en pauzeruimtes en het in werking stellen van aangescherpte werkafspraken. Dit heeft er mede toe geleid dat er geen besmettingshaarden zijn ontstaan op het werk en dat het aantal besmettingen zeer beperkt is gebleven. Het managementteam heeft het aantal

veiligheidsobservatierondes beperkt, maar meteen ook gefocust op de COVID-19maatregelen, zoals afstand houden en mondkapjes dragen. Tevens konden medewerkers vragen stellen aan het kernteam via een speciaal e-mailadres. Voor de maatregelen in het kader van COVID-19 is een campagne uitgerold. Daarbij zijn posters, praktijkfilmpjes, een toegangsbord en flyers ingezet om de regels zo duidelijk en eenvoudig mogelijk uit te leggen.

In deze tijd hebben we geen negatieve effecten gezien op veiligheid. Medewerkers waren gefocust op hun eigen werk en eigen afdeling en hebben zich goed aan de algemene en afdelingsspecifieke maatregelen gehouden. In de cijfers hebben we ook geen stijging gezien van het aantal ongevallen of het aantal meldingen van gevaarlijke situaties. De nadruk op de eigen gezondheid heeft wellicht juist positief bijgedragen aan het veiligheidsbewustzijn.

VERBETERPROJECTEN

ZONDER STRUCTUUR GEEN VEILIGHEIDS­CULTUUR

In 2019 hebben we aangekondigd dat 2020 een jaar van bezinning en herijking zou worden. De eerste stap is dat de gezamenlijke kennis van alle leidinggevenden over de kernelementen, de basis van ons veiligheidssysteem, heel helder moeten zijn. Op basis daarvan worden de verbeterpunten duidelijk en kunnen we werken het nog verder verbeteren van de veiligheid op de site. Iedere afdeling krijgt op deze manier zijn eigen veiligheidsspeerpunten en daar kan iedere medewerker dan weer een actieve rol in spelen. In 2020 hebben we daarom opnieuw kritisch gekeken naar de basis van onze veiligheidsprocessen.

In een bijeenkomst met alle afdelingsleiders zijn 15 veiligheidsprincipes uitvoerig besproken en als basis voor verbetering en verankering van onze veiligheidsprocessen neergezet. Deze 15 veiligheidsprincipes zijn gevisualiseerd aan de hand van een veiligheidslandschap, dat de basis gaat vormen van een toegankelijke e-learning om iedereen uit te leggen waarom we veiligheidsregels hebben, incidenten moeten melden, ontruimingsoefeningen uitvoeren et cetera.

MEER SAMENWERKING TUSSEN DE FORBO FLOORING SYSTEMS SITES

In 2020 is een start gemaakt met het organiseren van bijeenkomsten tussen de HSE Managers en veiligheidskundigen van de verschillende Forbo Flooring Systems sites. Het doel is om van elkaar te leren, best practices te delen en systemen van elkaar te gebruiken. Deze bijeenkomsten worden gehouden onder leiding van de divisionele Kwaliteit en Milieu afdeling.

DE BEDRIJFSBREDE RI&E ALS BASIS

De algemene bedrijfsbrede RI&E is in 2020 goedgekeurd door de or en geeft focus in het structureel verder verbeteren van de veiligheid van onze werkplekken. Daarbij gaat het niet alleen om technische veiligheid, maar ook om het beter vastleggen en borgen van de veiligheidsprocessen. Dat sluitgoed aan bij de implementatie van de 15 veiligheidsprincipes. Afdelingen krijgen specifiekere veiligheidstargets om de specifieke risico’s op hun afdeling effectief te verminderen.

Heftruckveiligheid aangepakt op 4 hoog mengerij

De mengerij is een afdeling met beperkte ruimte. Er is een bakopslag, een lift en er zijn trappen. Je kunt de afdeling van diverse kanten benaderen. Er bestaat daardoor een wezenlijk risico op aanrijdingen. In 2020 heeft de afdeling zelf aanpassingen gedaan ten behoeve van heftruckveiligheid. De vrije toegangswegen zijn geblokkeerd met klaphekjes. Je moet nu vaart minderen om het hek door te gaan en het afremmen zorgt ervoor dat je de situatie bewuster bekijkt voordat je verder rijdt. Ook is er nu een vaste parkeerplek voor de heftruck. Staat de heftruck op de parkeerplek dan is het voor iedereen duidelijk dat er geen werkzaamheden zijn. Tekstborden met waarschuwingen zijn geplaatst om mensen attent te maken op de gevaren en bolspiegels zorgen voor overzichtelijker situaties. Het doel is deze maatregelen ook door te voeren op verdieping 3.

Veiliger walsen wisselen

Kalanderwalsen zijn aan slijtage onderhevig en moeten elke 2 à 3 jaar gewisseld worden. Voordat de wals in gebruik genomen kan worden, moet hij eerst chemisch gereinigd worden met zuur. Maar hoe lang dat aanzuren precies duurt weet je niet vooraf. In 2020 is getracht het aanzuren van de wals voor het eerst uit te voeren in de walsenopslag in plaats van langs de kalander zelf. Hierdoor wordt de walsenwissel niet alleen beter planbaar, maar wordt de klus ook veiliger. Er hoeven immers geen slangen met zoutzuuropslossing langs de lijn gelegd te worden, terwijl er van alles draait en overal mensen langslopen. Deze eerste proef is daarmee een goede stap in het veiliger maken van de terugkerende onderhoudsklus.

HOE METEN WE DE VEILIGHEID?

Bij Forbo Flooring BV meten we onze veiligheidsprestaties aan de hand van het aantal incidentmeldingen en het aantal ongevallen. Bij de ingang van het terrein geven we het aantal dagen zonder verzuimongeval weer op een informatiebord. De totale verzuim ongevalscijfers publiceren we intern via het maandelijkse Forbo Flooring Assendelft dashboard en is er een Forbo Alarm om ongevallen van aanmerkelijk belang direct aan iedereen te communiceren. De veiligheidscijfers worden elke maand opgenomen in een standaard werkoverleg presentatie, zodat we de resultaten in elk werkoverleg kunnen bespreken.

Daarnaast volgen we de voortgang van grotere veiligheidsprojecten, de opvolging van de veiligheidsmeldingen en het aantal gelopen veiligheidsobservatierondes. Allemaal veiligheidsindicatoren die ons helpen bij het verder verbeteren van onze prestaties.

2020: MINDER VERZUIMGEVALLEN

In 2020 hebben we te maken gehad met minder ongevallen dan in 2019. Het totaal aantal ongevallen is gedaald van 22 in 2019 naar 20 in 2020. De verzuimongevallen zijn gedaald van 10 in 2019 naar 7 in 2020. Van alle ongevallen betrof 21 procent stootongevallen, 17 procent val- en struikelongevallen en 17 procent blootstellings­incidenten. Vallen/struikelen en stoten kwam ook in 2019 het meest voor.

De categorie vallen en struikelen blijft, ondanks alle aandacht die wij eraan besteden, een moeilijk uit te bannen categorie. De stootincidenten kunnen leiden tot ernstiger letsel, waaronder snijwonden en hersenschuddingen. Helaas hebben we te maken met een oude fabriek waar veel obstakels de kans op stoten reëel maken. Het vaker dragen van helmen of stootcaps is daarom noodzakelijk om het aantal ongevallen in deze categorie te verminderen. De verzuimongevallen hebben in 2020 geleid tot 176 verzuimdagen. Dat is veel minder dan in 2019, maar vergelijkbaar met de jaren daarvoor.

Het aantal meldingen van gevaarlijke situaties in 2020 is 200, significant minder dan in 2019 (312) en 2018 (326), maar wel nog net op onze target dat het 10 keer het aantal ongevallen moeten zijn (10 keer 20 ongevallen).

BRANDWEER

Het afgelopen jaar is onze bedrijfsbrandweer 20 keer opgeroepen. Dat was 8 keer voor brand en broei, 5 keer minder dan in 2019. Daarnaast is het aantal keer dat de brandweer is opgekomen bij een vals alarm enorm afgenomen. In 2019 was dat nog 23 keer, in 2020 was dat 1 keer. Dat heeft deels te maken met het feit dat de opvolging van bepaalde alarmen verschoven is van de brandweer naar de afdeling zelf. Dit is een mooie ontwikkeling.

DE BRANDWEER HEEFT EEN TOEKOMSTBESTENDIGE KAZERNE

NIEUWE ACCULAADRUIMTE MXD

Zonder batterijen kunnen de hef- en reachtrucks in het MGP niet rijden. Echter het opladen van de batterijen in de oude acculaadruimte zorgde voor klachten over geuroverlast en fysieke belasting. Omdat ook het aantal heftrucks groeide, werd de noodzaak groter om een andere laadruimte te zoeken in het gebouw.

In 2020 is de nieuwe laadruimte opgeleverd met genoeg ruimte om al het materieel goed en overzichtelijk op te stellen. De afzuiging is verbeterd en voldoet aan de nieuwste normen waardoor de geuroverlast verdwenen is. Vanuit ergonomisch oogpunt hebben we ook een elektrische pompwagen aangeschaft, waardoor het wisselen van de accu’s een stuk lichter en eenvoudiger is.